ที่ตั้ง

 ลักษณะที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลมาย เป็น 1 ใน 9 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอบ้านม่วง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอบ้านม่วง ระยะทางห่างจากตัวอำเภอ ๗ กิโลเมตร ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร ๑๒๗ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับท้องถิ่นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  อบต.ดงหม้อทอง         อบต.ดงหม้อทองใต้        อำเภอบ้านม่วง

ทิศใต้             ติดต่อกับ  อบต.หนองกวั่ง           เทศบาลตำบลห้วยหลัว   อำเภอบ้านม่วง

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  อบต.ม่วง                 อบต.ดงเหนือ              อำเภอบ้านม่วง

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  เทศบาลตำบลห้วยหลัว  อำเภอบ้านม่วง

เนื้อที่และภูมิประเทศ

  องค์การบริหารส่วนตำบลมาย มีเนื้อที่ประมาณ ๘๑ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๐,๖๒๕ ไร่ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ๑๘,๒๘๔ ไร่ ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ลุ่ม มีกรวด และเศษหินปะปนอยู่ในดินเป็นจำนวนมาก ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ แหล่งน้ำตามธรรมชาติมีลักษณะตื้นเขินต้องได้รับการปรับปรุง