ข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลมา

สภาพทั่วไปของตำบล :

ที่ตั้ง ลักษณะที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลมายเป็นหนึ่งในเก้าองค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอบ้านม่วงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอบ้านม่วง ห่างจากอำเภอบ้านม่วง กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร 127 กิโลเมตร

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ดงหม้อทองอบต. ดงหม้อทองใต้ อ. บ้านม่วง จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองกวั่งเทศบาลห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ม่วงอบต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาล.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

 

เนื้อที่และภูมิประเทศ:

องค์การบริหารส่วนตำบลมาย มีเนือที่ประมาณ 81 ตารางกิโลเมตร หรือ 50,625 ไร่ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 18,284 ไร่

 

ลักษณะภูมิประเทศ:

เป็นที่ราบลุ่มสลับกับทีลุ่ม มีกรวด และเศษหินปะปนอยู่ในดินเป็นจำนวนมาก ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ แหล่งน้ำตามธรรมชาติมีลักษณะตื้นเขินต้องได้รับการปรับปรุง

จำนวนประชากร :

องค์การบริหารส่วนตำบลมาย มีประชากรทั้งสิ้น 6,244 คน เป็นชาย 3,119 คน หญิง 3,125 คน จำนวนครัวเรือน 1,937 ครัวเรือน ความหนาแน่น 78 คน/ตารางกิโลเมตร แยกเป็น
หมู่บ้าน หมู่ที่ ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
     บ้านมาย 1 191 303 275 578
     บ้านนาจาน 2 239 422 438 860
     บ้านโพธิ์ทอง 3 190 336 325 661
     บ้านกล้วยน้อย 4 149 228 248 476
     บ้านดู่ 5 189 288 298 586
     บ้านด่านไชโย 6 183 324 268 592
     บ้านสมานสามัคคี 7 206 240 282 522
     บ้านหนองบ่อ 8 285 445 449 894
     บ้านโนนสว่าง 9 141 227 232 459
     บ้านมาย 10 164 306 310 616
รวมทั้งสิ้น 1,937 3,119 3,125 6,244

หมายเหตุ ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอ ณ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564


การคมนาคม/ขนส่ง :
ประชากรส่วนใหญ่ใช้ถนนเป็นเส้นทางคมนาคม ถนนส่วนใหญ่มีสภาพใช้การได้ดี เส้นทางการคมนาคม มีรถประจำทางวิ่งบริการประชาชนในเขตตำบลมาย ดังนี้
 1. รถยนต์ประจำทาง สายบ้านดุง-คำตากล้า
 2. รถยนต์ประจำทาง สายบ้านม่วง-สกลนคร
 3. รถยนต์ประจำทาง สายโซ่พิสัย-สกลนคร
 4. รถทัวร์บ้านม่วง-กรุงเทพมหนคร 


สถานที่สำคัญของตำบล : 

 1. วัดเจริญราษฏร์บำรุง
 2. วัดชัยมงคล
 3. วัดทุ่งสว่าง
 4. วัดอัมพวัน
 5. วัดป่าสันติธรรมวนาราม
 6. วัดป่าบ้านด่านไชโย
 7. โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
 8. องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
 9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 แห่ง ตั้งอยูู่ บ้านมาย หมู่ที่ 1
 10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 3 แห่ง คือ
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาย
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจานกล้วยน้อย
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ่อโนนสว่าง