(ตำแหน่งว่าง)
ปลัด อบต.

นายศุภวัฒน์ สหะจิตตา
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.มาย
0812627518

นางรุ่งลาวัน ชาแดง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
0847881619

( ตำแหน่งว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

( ตำแหน่งว่าง )
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวจันทร์อาภรณ์ พลราชม
ผู้อำนวยการกองคลัง
0878637687

นายเทอดพงษ์ อินทร์คำน้อย
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
0956719988