นายสมเด็จ ขาวนาเข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาย
0898419798

นายรัสนี แง่พรหม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาย
0862333231

นายชูเชิด อุประ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาย
0986391096

นายธนกร นำสงค์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาย
0931396914

(ตำแหน่งว่าง)
ปลัด อบต.

นายศุภวัฒน์ สหะจิตตา
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.มาย
0812627518

นางรุ่งลาวัน ชาแดง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
0847881619

(ตำแหน่งว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ตำแหน่งว่าง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวจันทร์อาภรณ์ พลราชม
ผู้อำนวยการกองคลัง
0878637687

นายเทอดพงษ์ อินทร์คำน้อย
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
0956719988