1. วิสัยทัศน์
        “ตำบลมายน่าอยู่  การเรียนรู้ก้าวหน้า  การพัฒนาก้าวนำ
         เศรษฐกิจชุมชนก้าวล้ำ  ด้วยการบริหารจัดการที่ดี”
2. ยุทธศาสตร์
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมาย มี 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้
                 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ
                 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี
                 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
                 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. เป้าประสงค์
                3.1 การพัฒนาการเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
                3.2 การพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้น
                3.3 ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                3.4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
                3.5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
         เป้าประสงค์รวม 
                  “ตำบลมายมีคุณภาพชีวิตที่มั่งคั่ง สาธารณูปโภคมั่นคง”
4. ตัวชี้วัด
                  ตัวชี้วัดรวม “จำนวนครัวเรือนมีรายได้ผ่านตามเกณฑ์ จปฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95”
5. ค่าเป้าหมาย
                  ค่าเป้าหมายรวม “ ประชาชนตำบลมายมีสุขภาวะที่ดี”

6. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

                 6.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน  เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับคนในท้องถิ่น
                 6.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล
                 6.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มองค์กรและชุมชนจัดทำโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาของชุมชน
                 6.4 ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของบุคคล กลุ่มอาชีพให้มีรายได้เพียงพอ
                 6.5 สร้างงาน สร้างอาชีพ และจัดให้มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นไม่ให้เกิดการว่างงาน
                 6.6 การบริการจัดการต้องทำอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส ยุติธรรม ประชาชนตรวจสอบได้
                 6.7 โครงการพัฒนา แก้ไขปัญหาชุมชน ต้องเกิดจากความต้องการของประชาชน
                 6.8 ส่งเสริม สนับสนุนให้ตำบลมายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
                 6.9 จัดการให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การคมนาคม  รวดเร็วทั่วถึง