นายวิษณุศักดิ์ ชรินทร์
ประธานสภา อบต.มาย
0807601504

นายรัชชานนท์ วงค์คำ
รองประธานสภา อบต.มาย
0636276443

นายเอกวิทย์ ชรินทร์
เลขานุการสภา อบต.มาย
0930956228

นายอุบล วรรณพันธ์
สมาชิกสภา อบต.มาย หมู่ที่ 2
0918640518

นายฉลอง มีมาตร
สมาชิกสภา อบต.มาย หมู่ที่ 5
0862219312

นางบุญชวน เว้นบาป
สมาชิกสภา อบต.มาย หมู่ที่ 6
0648011769

นายประวิน ชรินทร์
สมาชิกสภา อบต.มาย หมู่ที่ 7
0933541298

นายวิเชียร สุวรรณศรี
สมาชิกสภา อบต.มาย หมู่ที่ 8
095-487822

นางสาวชุติมา โทนหงษา
สมาชิกสภา อบต.มาย หมู่ที่ 9
084-375381

นางพิกุลทิพย์ บุญคง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
0892755132