นางสาวจันทร์อาภรณ์ พลราชม
ผู้อำนวยการกองคลัง

( ตำแหน่งว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวกัญญารัตน์ อารินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

( ตำแหน่งว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นายณัฐวรรธน์ อินทรสิทธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางรินดา แง่พรหม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนิลญา แก้วดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสุพัตตา อนุสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ