นางรุ่งลาวัน ชาแดง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นางสุภาพร แสนเกตุ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายไกรราช แก้วอ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นางยาดาห์ แก้วไสงาม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

จ่าเอกกลยุทธ บงค์บุตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายภานุพงษ์ สมเทพ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวนิตญา ศรีอักเศรษฐ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกรรณิกา ศรีพันลม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวแก้วกัลยา ประทุม
คนงานทั่วไป

นางสาวอุบลรัตน์ อินทรสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสมจิตต์ ดวงสิมมา
คนงานทั่วไป

นายพิเชรษฐ ไชยรา
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นายเสถียร ดวงสิมมา
นักการภารโรง

นายกฤษฎา พลละคร
พนง.ขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

นายทศวรรษ นวลลม
พนักงานดับเพลิง

นายสุนทร บุญคง
ยาม