นายศุภวัฒน์ สหะจิตตา
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. มาย

นางกาณจนภร ธรรมสมบัติ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ