( ตำแหน่งว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ตำแหน่งว่าง)
วิศวกรโยธาปฏิการ/ชำนาญการ

นายภราดร อินทร์ธิวงศ์
นายช่างโยธาอาวุโส

(ตำแหน่งว่าง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

(ตำแหน่งว่าง)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นายกันปณัติ ภูเงิน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเอกรัฐ รัตนกร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางเมวียา แก้วมุงคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ