นางสาวสกุนา ราชโส
ครูชำนาญการ

นางสาวสาวิตรี บุตรพรหม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเยาวลักษณ์ ไม่เศร้า
ผู้ดูแลเด็ก