นางกิติยา แสนศรี
ครูชำนาญการ

นางสาววรรัตน์ อุดมทรัพย์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกัลญา สุขนาค
ผู้ดูแลเด็ก