( ตำแหน่งว่าง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายฉัตรชัย ศรีโคตร
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสาวฐิติมา แง่พรหม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน