นางสาววรัญญา คำผุย
ครู

นางสาวกฤษฎีรัตน์ แง่พรหม
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวฟาริดา ดวงสิมมา
ผู้ดูแลเด็ก